วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ชนิดของข้อมูลในภาษาซี

ข้อมูลในภาษาซี คือ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมสำหรับการเขียนโปรแกรม
สมมติว่า เราต้องการเขียนโปรแกรมจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ข้อมูลสำหรับปัญหานี้
ได้แก่ รหัสพนักงาน, ชื่อ - สกุลพนักงาน, เงินเดือนประจำ, โบนัส, ค่าเบิกล่วงหน้า และอื่นๆ เป็นต้น
จากข้อมูลทั้งหมดที่หามาได้ เราอาจไม่ได้นำมาเขียนโปรแกรมทั้งหมด แต่จะเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีประโยชน์และจำเป็นต้องใช้

ชนิดข้อมูลในภาษาซี แบ่งได้เป็น 6 ชนิด ดังนี้
 1. ตัวเลขจำนวนเต็ม integer ตัวเลขจำนวนเต็มทั่วๆ ไป ซึ่งเป็นได้ตั้งแต่
  จำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มศูนย์ และจำนวนเต็มลบ เช่น 11, 2750, -4920,
  0,-23000
 2. ตัวเลขทศนิยม float คือ ตัวเลขที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม โดยอาจจะเป็นเลขทศนิยม
  ชนิดคงที่ทศนิยมไม่รู้จบ หรือทศนิยมที่อยู่ในรูปแบบ e ยกกำลังก็ได้
  เช่น 26.75, -250.50, 1.5e04, 77.7777...
 3. เลขฐานแปด octal คอมพิวเตอร์ยังใช้ระบบเลขฐานแปดในการทำงาน
  ดังนั้น ข้อมูลชนิดเลขฐานแปดจึงมีความหมายในภาษาซี โดยการเขียนเลขฐานแปด
  ทำได้โดยเขียนเลขศูนย์นำหน้าเลขในระบบฐานแปด เช่น 0542, 011, 037
 4. เลขฐานสิบหก hexadecimal เลขฐานสิบหกเป็นระบบเลขฐานอีกชนิดหนึ่ง
  ที่คอมพิวเตอร์ยังใช้งาน
  ดังนั้น ข้อมูลชนิดเลขฐานสิบหกจึงมีความหมายในภาษาซี
  โดยการเขียนเลขฐานสิบหก ทำได้โดยเขียนเลขศูนย์และตัว x นำหน้าเลข
  ในระบบฐานสิบหก เช่น 0x22, 0xfb5, 0x44
 5. อักขระ character คือ ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นๆ ที่มีความหมายและ
  มีความยาว 1 อักขระ คือ ตัวอักษร A-Z, a-z, 0-9 หรือสัญลักษณ์อื่นๆ
  ที่มีความหมาย เช่น { # $ & โดยข้อมูลชนิดอักขระจะต้องเขียนภายในเครื่องหมาย
  ' ' (single quote) เช่น 'c', '#', '\n'
 6. ข้อความ string อักขระที่มีความยาวมากกว่า 1 ตัว เรียงต่อกันเป็นข้อความ
  โดยข้อมูลชนิดข้อความต้องเขียนอยู่ภายในเครื่องหมาย " " (double quote)
  เช่น "Hello", "Thailand", "C Language", "I Love You", "Rose Flower"
  ข้อมูลชนิดข้อความ
  ไม่สามารถนำไปคำนวณได้เหมือนข้อมูลชนิดอักขระ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น